Twoje spojrzenie na nasze jedzenie

22.06.2020 r.
 
Twoje spojrzenie na nasze jedzenie
Zrób zdjęcie Twojego ulubionego dania w naszej restauracji, prześlij je do nas na adres konkurs@tichauer.pl i wygraj voucher o wartości 200 zł do wykorzystania w Tichauer Restaurant.
 
 
Konkurs dla pracowników biurowca IT LOFT PARKU
Czas trwania konkursu: 24.06.2020 – 31.07.2020
W treści zgłoszenia zamieść swoje imię i nazwisko, numer kontaktowy oraz adres e-mail. Każdy z uczestników może wysłać maksymalnie 3 zdjęcia.
Wyniki ogłosimy 14.08.2020 na tablicy ogłoszeń
przy recepcji IT LOFT PARKU, na profilu Tichauer Restaurant na Facebooku, oraz za pomocą poczty elektronicznej na podany przez zwycięzcę adres e-mail.
Realizacja vouchera do 30.11.2020
 
 
 
REGULAMIN KONKURSU
1. Postanowienia ogólne
1.1 Organizatorem Konkursu „Twoje spojrzenie na nasze jedzenie’’(dalej: „Konkurs”) jest Tichauer Restaurant.
1.2 Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu Konkursu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
1.3 Konkurs prowadzony jest w okresie od dnia 24.06.2020 – 31.07.2020.
2. Zasady uczestnictwa
2.1 Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia i pracuje w biurowcu IT LOFT PARKU.
2.2 Aby wziąć udział w Konkursie należy zrobić zdjęcie wybranej potrawy w Tichauer Restaurant - zdjęcie musi zostać wykonane w restauracji lub na ogródku. Następnie należy przesłać zdjęcie na adres konkurs@tichauer.pl a w treści podać imię, nazwisko, numer kontaktowy oraz kontaktowy adres e-mail.
2.3 Udział w Konkursie jest dobrowolny, a podanie związanych z nim danych osobowych jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
2.4 Każdy z uczestników może przesłać maksymalnie 3 (trzy) zdjęcia konkursowe.
2.5 W Konkursie nie będą brali udziału Uczestnicy, którzy wyślą zdjęcia zawierające treści:
• słabej jakości uniemożliwiające ich odczytanie,
• niezgodne z tematyką Konkursu,
• do których prawa przysługują osobom trzecim.
2.6 W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, a także osoby, którym powierzono określone prace w związku z opracowaniem lub organizacją Konkursu.
3. Dane osobowe
3.1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
3.2. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.). Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu jest dobrowolne, przy czym stanowi warunek udziału w Konkursie.
4. Nagroda
4.1. Nagrodą w Konkursie jest voucher o wartości 200 zł do wykorzystania w Tichauer Restaurant (ul. Browarowa 7, 43-100 Tychy) na dowolne dania i napoje z karty.
4.2 Voucher można zrealizować maksymalnie do 30.11.2020.
4.3 Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 14.08.2020 na tablicy ogłoszeń przy recepcji IT LOFT PARKU, na profilu Tichauer Restaurant na Facebooku, oraz za pomocą poczty elektronicznej na podany przez zwycięzcę adres e-mail.
4.4 Nagroda nie podlega wymianie ani zamianie na środki finansowe lub inne usługi.
4.5 Warunkiem przekazania nagrody jest zgłoszenie się zwycięzcy do restauracji celem odebrania vouchera.
4.6 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania Nagrody, z jakiejkolwiek przyczyny leżącej po stronie Zwycięzcy. W takim przypadku Zwycięzca traci prawo do Nagrody.
4.7 Komisja Konkursowa składać się będzie z 3 (trzech) osób wskazanych przez Organizatora. Decyzje Komisji zapadają zwykłą większością głosów, w obecności wszystkich członków Komisji. Zadaniem Komisji Konkursowej będzie przeprowadzenie Konkursu oraz nadzór nad jego przebiegiem.
5. Licencja i prawa autorskie
5.1. Poprzez przesłanie zdjęcia Uczestnik oświadcza i gwarantuje, że posiada autorskie prawa majątkowe do wykonanego zdjęcia będącego utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), jest jego autorem, a także oświadcza, że utwór nie zagraża ani nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza osobistych i majątkowych praw autorskich osób trzecich. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami przeciwko Organizatorowi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej, Uczestnik zobowiązuje się do wynagrodzenia ww. podmiotom wszelkich szkód oraz wszelkich poniesionych kosztów, w tym kosztów poniesionych w związku z roszczeniami osób trzecich, zwalniając je od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu, a w przypadku wszczęcia postępowania sądowego – do wzięcia w nim udziału.
5.2. Zwycięzca Konkursu upoważnia Organizatora do nieodpłatnego, nieograniczonego czasowo i terytorialnie korzystania z fotografii w zakresie związanym z działalnością Organizatora, w tym przeprowadzeniem i promowaniem Konkursu, w szczególności wykonywania autorskich praw zależnych do fotografii, w tym w zakresie twórczego przekształcania, przerabiania i adaptowania całości lub fragmentów fotografii, w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dowolną techniką oraz jego rozpowszechniania poprzez publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, z zastrzeżeniem ust. 3.
5.3. Uczestnicy konkursu udzielają Organizatorowi powyższej licencji bez odpłatności.
6. Postanowienia końcowe
6.1 Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres konkurs@tichauer.pl z informacją o rezygnacji. Rezygnacja w przypadku Zwycięzcy powoduje utratę prawa do przyznanej nagrody, która pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora.
6.2 Wszelkie dodatkowe informacje o Konkursie, związane z jego funkcjonowaniem Uczestnik Konkursu może uzyskać wysyłając wiadomość mailową na adres konkurs@tichauer.pl.
6.3 Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian Regulaminu Konkursu z ważnych powodów, w każdym czasie, pod warunkiem, że nie wpłynie to na pogorszenie sytuacji jego uczestników.
6.4 Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla Organizatora Konkursu.
6.5 W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych obowiązujących ustaw.
6.6 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody (zarówno majątkowe jak i niemajątkowe) poniesione przez Uczestnika, bądź przez osoby trzecie, w związku z uczestnictwem w Konkursie.
 
.